本尊心咒

六字大明咒

Om mani padme hum

Om 玛呢  巴美   

 

黑文殊心咒

Om  Ara  paca na  Dhih Hum

Om  阿ra 巴佳      

白文殊心咒

om vakrida nama

om瓦kri达 那马

文殊语自在真言

om vagisvari mum

Om 瓦gi思瓦ri 蒙

金刚手心咒

Om Vajra pani Hum Phat

om 瓦吉ra 巴尼 吽 啪

阿弥陀佛大乐心咒

Om Amitābha āyu siddhi hūm hrīh.

om  阿弥达巴  阿优 悉地  吽   赫ri

     无量光    寿   成就

地藏心咒

Om ah Ksitigarbha km hum

嗡 啊 gi斯帝嘎巴 庆m 吽

 

药师心咒

oṃ bhaiṣajye bhaiṣajye bhaiṣajya-samudgate svāhā.

om 百萨阶 百萨阶 百萨加 萨木噶滴 梭哈

 

金刚萨多心咒

Om vajra sattva hum

Om 瓦吉ra 萨埵 吽

绿度母心咒

oṁ tāre tuttāre ture svāhā

om 达列 都达列 都列 梭哈

白度母心咒

oṁ tāre tutāre ture mama āyur puṇye jñāna puṣṭiṁ kuru svāhā

om 达列 度达列 度列 妈妈 阿优 布捏 加纳 布定m古入 梭哈 

普巴金刚心咒

Om kili kilaya hum phat

om kiliki拉牙 吽啪

大威德心咒

Om yamantaka hum phat

om 牙曼达嘎 吽啪

大殊胜嘿如嘎心咒

om vajra trodha maha shri heruka Hum phad

om 瓦吉ra  卓达 玛哈   西ri  赫如嘎  

作明佛母心咒

om Kurukulla hrih svaha

om 库鲁 ku列 hrih 梭哈

 

摩利支天心咒

Om marici Mam svaha

Om 马利吉 梭哈

准提心咒

om cale cule cundhe svaha

om 佳列 主列  准爹   梭哈

狮吼观音心咒

om ah hri simhananda hum phat

 啊 hrih sim哈那达 吽啪

如意轮观音心咒

om padma cinta-mani jvala hum .

om  巴德马  金达马尼  吉瓦拉  吽

 

不空索自在王神咒

Om amogha apratihata humhum phat svaha

om   阿莫嘎   阿普ra帝哈达  吽吽   啪   梭哈

不空     无碍      降服    摧毁  圆满

虚空藏满愿心咒

Nama akasa garbhaya. Om ari kamri muri svaha

 那马  阿嘎夏  嘎r巴牙.  om  阿ri 嘎马ri 木ri  梭哈

除盖障菩萨心咒:

om  amrta  vindu-java maha-sukha svaha

om  阿m哩达 V度 加瓦 嘛哈   速卡    梭哈

六臂白马哈噶啦心咒

Guru Mahakala Harini Sa Siddhi za

咕噜 玛哈嘎拉 哈里尼萨 悉地 扎

 

雨宝陀罗尼心咒

om vasu dhare svaha

om  哇苏   达瑞    梭哈

 

黄财神心咒

Om jambhala jalendraye Svāhā

om  占巴拉    佳楞德ra耶   梭哈

财宝天王心咒

om vaisravanaya svaha

om  外斯ra瓦拿牙  梭哈

胜乐金刚心咒

Om hrih  haha humhum phat

om 赫ri    哈哈   吽吽       啪

 

金刚亥母心咒

om om om,sarva buddha dakiniye,vajra varnaniye,vajra vairocaniye,hum hum hum phat phat phat svaha。

嗡嗡嗡,沙尔哇 布达ki尼耶,瓦jra 那尼,瓦jra 外若尼耶,吽吽吽 啪啪啪 梭哈

佛顶尊胜佛母心咒

om bhrum svaha om amrta ayurdatte svaha

Om 布隆m 梭哈 om 阿m里达 阿优达爹 梭哈

文殊语狮子心咒

oṃ hrīḥ dhīḥ mametipam mañjuśrī muṃ hrīḥ prajñā vardhani hrīḥ dhīḥ svāhā

om 赫ri 帝 妈枚迪帮  曼ju思ri  mu 赫ri  pra吉尼牙 瓦尔达尼 赫ri帝 梭哈

大随求心咒

om bhara bhara sambhara sambhara indriya visodhani hum hum ruru cale svaha

om 巴ra 巴ra 桑巴ra 桑巴ra 因德里牙 微所达尼 吽吽 噜噜 恰列 梭哈

令一切功德聚集,福智资粮聚集,一切功德福智资粮再次聚集,令六根清净,速疾成就圆满。

吉祥天母咒(藏传短咒):

Julam julam jujulam

救喇母 救喇母 救救喇母

不动明王一字心真言

namah samanta vajranam ham

那马    萨曼达   瓦吉ra 那m 哈m

归命     普遍     诸金刚    种子字

秽迹金刚心咒

Om Ucchusma hum phat

om    乌初思马   吽   啪

军荼利明王事业咒

Om vajra  amrita  kundali hana hana hum phat

om 瓦jra  阿m里达  困打利  哈那  哈那  吽    啪

秘密主三身合一咒:

Om Vajrapani Hayagriva Garuda Hum Phat

om  瓦吉拉啪尼  哈呀给瓦  嘎如达   吽    啪

 

狮面空行母心咒

Akasamaraja   sadarasamaraya   phat

阿嘎沙玛ra佳   沙达ra沙玛ra呀     

大白伞盖佛母心咒

hum ma ma hum ni svaha

吽 玛 玛 吽 尼 梭 哈

佛母大孔雀明王心咒

Om   mayura   krante  svaha

om    马油ra    克兰帝   梭哈

 

莲花生心咒

om ah hum vajra guru padma siddhi hum

om啊吽 瓦jra 古鲁 巴马 悉地 吽

 

普巴忿怒莲师心咒

Om ah hum artsik nirtsik namo bhagawate vajra kilaya hum phat

om阿吽 阿rC克 尼rC克 那摩 巴格瓦蒂 瓦吉ra ki拉牙 吽啪

忿怒莲师心咒 

hum hum hum om ah hum vajra guru drolo loka sarva siddhi hum hum

吽 吽 吽 Om 阿 吽 瓦吉ra 古鲁 卓罗 罗嘎 萨尔瓦 悉地 吽 吽

忿怒莲师金刚铠甲咒:

Om Padma Sharvari  phat,Nan par sig Naga nan,(Tadyatha) sarva brita Hana Hana, vajrena Raksha Raksha Svaha。

Om 贝马 夏哇ri 南巴夕 拿嘎南 ,(大地雅他)薩尔哇   bri达 哈那 哈那,瓦吉ra那 rak夏 rak夏 梭哈 

启目观音咒

om huya huya hutu hutu gili gili chak chu maitre shvatri naya soha

 om 呼牙呼牙  呼都呼都  gi利gi利  佳k苏  麦德利 斯瓦德ri 那呀  娑哈

度母圆光咒

Om tare tuttare ture ,muhribra ,modantegha ,ghotaya, śomdha rara caphyephye ,moha yadantiglig, svaha

om 达列 都达列 都列 母嘿巴ra 莫丹特嘎 郭达雅,雄达  rara加切切,莫哈雅丹提利 梭哈

十一面观音根本咒

Namo Ratna Trayāya Namaḥ Ārya Jñāna Sāgara Vairocana Vyūha Rājāya Tathāgatāya Arhate Samyak Sambuddhaya Namah Sarva Tathagatebyah Arhatebyaḥ Samyaksaṃbuddhe Byaḥ Namaḥ Arya Avalokite Śvarāya Boddhisattvāya Mahāsattvāya Mahākāruṇikāya Tadyathā Oṃ Dhara Dhara Dhiri Dhiri Dhuru Dhuru Ite Vatte Cale Cale Pra Cale Pra Cale Kusume Kusume Vare Ili Mili Citijvala māpanāye Svāhā

南摩惹纳达ra牙牙 南摩阿里牙佳纳 萨嘎ra 贝若佳纳 尤哈ra佳牙 达他嘎达牙 阿ra哈帝 三秒三布达牙 纳摩萨尔哇 达他嘎提呗 阿ra哈帝贝 三雅三布提贝 南摩阿里牙阿哇噜给帝 所ra牙 布地萨多牙 玛哈萨多牙 玛哈嘎噜尼嘎牙 达地牙他 嗡 达ra 达ra 提ri 提ri 杜噜 杜噜 易杰威杰 加列 加列 不ra加列 不ra加列 固苏美 固苏玛 哇瑞 易利 密利 积地 作拉 玛巴纳牙 梭哈

                    

不空罥索观音供云真言

Om amogha puja mani padma vajre tathagata vilokite samanta prasara hum

Om 阿摩嘎 普佳 玛尼 巴德马 瓦吉力 打他嘎打  vi罗ki帝   萨曼达 pra萨ra  吽

 

阿弥陀佛梵音:Amitabhaya 阿弥达巴牙

弥勒尊者梵音maitreya麦德ri牙